Tietosuojaseloste

SAKISI on sitoutunut kunnioittamaan ja suojaamaan Asiakkaidensa yksityisyyttä. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa Asiakkaalle, kuinka keräämme, käytämme ja suojaamme henkilötietoja sekä mitä oikeuksia ja mahdollisuuksia Asiakkaalla on vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn.

SAKISI noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä ja Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan, kun Asiakas käyttää SAKISI -verkkosivuston palveluja. Mikäli Asiakas ei hyväksy tämän tietosuojaselosteen ehtoja, Asiakas ei voi käyttää palveluja, koska palvelun tarjoaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterin nimi

SAKISI / Savon Kiinteistösijoitus Oy -verkkosivuston asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

SAKISI / Savon Kiinteistösijoitus Oy (2116698-2)
Puistotie 11 A 10
72400 Pielavesi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

SAKISI -verkkosivuston palvelujen toiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Asiakasrekisteriin kuuluu esimerkiksi verkkokaupan asiakastilin, tilausten käsittelyn, hyväksymisen ja toimittamisen sekä laskutuksen kannalta tarpeellinen henkilötietojen käsittely. SAKISI käsittelee vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat asianmukaisia ja tarpeellisia yrityksemme liiketoiminnassa.

Henkilötietojen käyttötarkoituksiin kuuluvat:
– Asiakassuhteen hoito, ylläpito ja kehittäminen sekä  asiakasviestintä;
– Palvelun tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen ja laadunvarmistus;
– Liiketoiminnan kehittäminen;
– Myynti- ja markkinointi, suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdentamiseen;
– Markkinatutkimukset, asiakastyytyväisyyskyselyt ja tuotearvioinnit;
– Palvelun käytön seuranta ja analysointi asiakkaiden tarpeita paremmin ymmärtääksemme sekä personoitujen Palvelujen tarjoaminen;
– Asiakkaiden profilointi markkinoinnin kohdentamiseksi ja Palvelun kehittämiseksi;
– Lakiin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen;
– Palvelun tietoturvasta huolehtiminen;
– Väärinkäytösten ja petosten estäminen ja havaitseminen;
– Vika- ja häiriötilanteiden korjaaminen;
– Riskienhallinta ja koulutustarkoitukset.

Henkilötietojen lähteet ja päivittäminen

Pääasiallisesti keräämme tiedot Asiakkaalta itseltään, jotka Asiakas antaa rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi tai käyttäessään Palvelua, kuten ostaessa tuotteita SAKISI -verkkokaupasta, antamalla tilausta tehdessä yhteystietoja tai asioidessaan muutoin kanssamme.

Voimme saada tietoja myös yhteistyökumppaneiltamme kuten rahtiyhtiöiltä tai rahoitusyhtiöltä sekä muilta palveluntarjoajilta kuten luottotietorekisterinpitäjältä taikka viranomaisen pitämistä rekistereistä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään SAKISI:n ja Asiakkaan välillä tehtyyn sopimukseen, SAKISI:n ja Asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen, Palvelun käyttöön, SAKISI:n oikeutettuun etuun tai Asiakkaan antamaan suostumukseen tai lakiin perustuen.

Käsittelemme kaikissa edellä mainituissa tilanteissa henkilö- ja välitystietoja vain käsittelyn tarkoituksen vaatimassa laajuudessa ja otamme aina huomioon asiakkaidemme yksityisyyden suojan.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä ja henkilötietoja
– Perustiedot: nimi, yhteystiedot;
– Maksu- ja maksutapatiedot;
– Henkilötietojen käsittelyä koskevat suostumukset ja kiellot;
– Asiakastapahtumatiedot: asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tapahtumat ja tehtävät;
– Asiakasviestintä: viestit ja tallenteet, joissa asiakas on osapuolena;
– Muut suostumukseen perustuvat suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot;
– Palvelun käyttötiedot: Kerättyjä tietoja voivat olla ostohistoria, laskutus-, luotto- ja maksutiedot, ostoskoritiedot, tuotteiden takuutiedot, toimitustiedot kuten toimitustapa ja toimitusosoite;
– Käyttäytymistiedot: Asiakkaan verkkokäyttäytymisen ja Palvelun käytön seuranta evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla; Kerättyjä tietoja voivat olla verkkoselailuun käytetty kanava, selain, päätelaite, laite- tai evästetunniste, IP-osoite, istuntotunniste ja istunnon aika ja kesto, lokitietoja.

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

SAKISI:n kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille lainsäädännön sallimassa laajuudessa. SAKISI ja konserniin kuuluvat yhtiöt voivat käyttää henkilötietoja kuten tässä tietosuojaselosteessa on määritelty.

SAKISI:n yhteistyökumppaneille luovutamme välttämättömät henkilötiedot toimituksen tekoa, myyntiä ja markkinointia varten tai rahoitusyhtiölle rahoituspäätöksen teon yhteydessä. SAKISI käyttää yhteistyökumppaneiden palveluja analyysi- ja personointitarkoituksissa. SAKISI voi luovuttaa yhteistyökumppanille palvelun käyttötietoja kohdennettujen tarjousten tekemiseksi.

SAKISI käyttää it-toimintojen tuottamisessa alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja yrityksemme lukuun. Henkilötietojen käyttö on rajattu tiettyyn sopimuksen mukaiseen tehtävään. Olemme laatineet tietosuoja-asetuksen mukaiset henkilötietojen käsittelysopimukset alihankkijoiden kanssa. Käyttäessämme alihankkijoita, huolehdimme, että henkilötietoja käsitellään lain ja tietosuojaselosteen mukaisesti.

SAKISI käyttää yhteistyökumppaneina ja alihankkijoina vain luottamuksellisia toimijoita. Henkilötietoja käsittelevät yhteistyökumppanit tai alihankkijat voivat olla sijoittautuneet Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jolloin henkilötietoja siirretään EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Huolehdimme siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista ja käytämme henkilötietojen käsittelysopimuksissa EU:n hyväksymiä siirtomenettelyitä kuten EU:n hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lisäksi sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jolle luovuttamiseen Asiakas on antanut suostumuksen esimerkiksi tietyn kampanjan yhteydessä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa oikeudenkäyntiin liittyen tai viranomaisen pyynnöstä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä sovellettavan lain tai viranomaisen päätöksen perusteella.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle, mikäli SAKISI on mukana liiketoimintajärjestelyissä, jossa henkilötiedot sisältävä liiketoiminta on mukana järjestelyissä. Liiketoimintajärjestelyjä ovat esimerkiksi erilaiset liiketoimintakaupat ja liiketoimintojen siirrot sekä yhtiöiden sulautumiset ja jakautumiset.

Henkilötietojen säilyttäminen ja suojaaminen

SAKISI säilyttää Asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Lainsäädännössä kuten kirjanpitoa ja kuluttajankauppaa koskevassa lainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien hoitaminen ja toteuttaminen edellyttävät, että joitain henkilötietoja säilytetään, vaikka asiakassopimus olisi päättynyt. SAKISI huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja ei säilytetä ja toisaalta käsittelyn tarkoituksen mukaiset henkilötiedot suojataan luvattomalta käsittelyltä, hävittämiseltä, tuhoutumiselta, vahingoittamiselta ja asiattomalta pääsyltä. Otamme huomioon henkilötietojen suojaamisessa ja säilyttämisessä henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle sekä käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet ja erilaiset uhkatekijät.

SAKISI palvelun, verkkokaupan, palvelimien ja kaupan tietojärjestelmien tietoturva on korkeatasoista ja ne on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. SAKISI huolehtii henkilökunnan, sisäisten prosessien ja toimitilojensa turvallisuudesta henkilötietojen suojaamiseksi. SAKISI pyrkii muutoinkin toteuttamaan kaikki tarkoituksenmukaiset menettelytavat henkilötietojen suojaamiseksi sekä estääkseen ja havaitakseen mahdollisen ulkopuolisen pääsyn henkilötietoihin.

Henkilötietoihin käsittelevät yrityksemme omat koulutetut työntekijät, joiden työtehtävien suorittamisessa joudutaan käsittelemään henkilötietoja. Työntekijät on koulutettu käsittelemään henkilötietoja luottamuksellisesti, turvallisesti sekä voimassa olevan lainsäädännön sekä annettujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Tiettyjen henkilötietojen käsittelyn osalta SAKISI käyttää kolmansia osapuolia henkilötietojen käsittelyssä (katso edellä: Kenelle luovutamme henkilötietoja). Kyseiset yhteistyökumppanit ovat yrityksemme parhaan arvion mukaan luotettavia ja niiden toimintaa seurataan koko ajan. Yhteistyökumppaneiden kanssa on laadittu kirjalliset henkilötietojen käsittelysopimukset, joissa on huomioitu tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön vaatimukset.

Mitä valintamahdollisuuksia ja oikeuksia Asiakkaalla on?

Palveluun rekisteröityneellä Asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa henkilötietojensa käyttöön ja hänelle kohdistettuun markkinointiin. Asiakas voi tehdä markkinointia koskevat valinnat ottamalla yhteyttä yritykseemme, esimerkiksi ottaako hän vastaan markkinointia vai ei. Palvelua kehitetään jatkuvasti, joten toimintoja voidaan muuttua, lisätä tai poistaa kokonaan.

Asiakkaalla on oikeus saada vahvistus, käsittelemmekö häntä koskevia henkilötietoja ja oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa mukaan lukien jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat henkilötiedot sekä pyytää häntä koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Asiakas voi vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisemista. Henkilötiedon käsittelyn perustuessa Asiakkaan antamaan erilliseen suostumukseen, Asiakas voi peruuttaa suostumuksen.

Mikäli Asiakas katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on puutteita tai epäilee, että SAKISI on toiminut lain vastaisesti, Asiakkaalla on vapaa oikeus reklamoida asiasta. SAKISI on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa vastuullisesti, joten haluamme korjata mahdolliset puutteet. Asiakkaalla on oikeus myös tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Evästeet

Käytämme tuottamissamme verkkopalveluissa ja verkkosivuilla evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita asiakasystävällisen käyttökokemuksen toteuttamiseksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa Asiakkaan päätelaitteelle. Evästeet eivät vahingoita laitteita tai tiedostoja.

Tavoitteenamme on evästeiden ja evästeisiin perustuvien analytiikkaratkaisujen avulle tarjota parempi ja asiakasystävällisempi käyttökokemus. Evästeet ovat joko istuntokohtaisia tai säilyvät selaimessa pidemmän ajan. Asiakas voi vaikuttaa evästeiden tallentumiseen muuttamalla selaimensa asetuksia tai poistaa tallennetut evästeet selaimen asetuksien kautta. Asiakkaan estäessä evästeiden käytön, koko palvelu ei ole käytettävissä.

Käytämme evästeitä esimerkiksi käytetyn selaimen tunnistamiseen, Asiakkaan tunnistamiseen ja verkkokaupan ostotoimintoihin sekä Palvelun personointiin, jolloin voimme tarjota Asiakkaalle kohdennettua sisältöä ja mainontaa. Evästeiden kautta saamme tietoa esimerkiksi verkkosivuston suosituimmista osista, miltä sivulta ja palvelimelta Asiakkaat sivustolle tulevat ja minne poistuvat sekä istunnon kestoajan. Käytämme evästeitä myös verkkosivuston kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä markkinoinnin tehokkuuden laskemisessa. Evästeiden käyttö onkin tarpeellista palvelun tarjoamiseksi ja sen käytön analysoimiseksi ja kehittämiseksi.

Evästekäytäntömme muuttuessa, päivitämme tässä annettuja tietoja.

Voiko Tietosuojaseloste muuttua?

Palvelun kehittymisen ja muutosten sekä lainsäädännön muutosten johdosta tietosuojaseloste voi muuttua. Edellä mainittujen syiden johdosta päivitämme tietosuojaselostetta tarvittaessa. Tietosuojaselosteesta on aina uusin versio SAKISI verkkosivustolla, minkä kehotamme säännöllisesti tarkistamaan.

Shopping Cart